صرف و نحو در کودک کم شنوا

  • مشاهده در قالب پی دی اف

صرف و نحو در کودک کم شنوا

اکثر کودکانی که از درجاتی کم شنوایی برخوردارند غالبا برخی موارد صرفی را حذف میکنند.برای مثال در جملاتی که از انها میشنوید ضمایر متصل به فعل و اسم را حذف میکنند 

برای مثال به جای پاکش کن میگویند پاک کن یا به جای کتابمو بده میگویند کتاب یده

شناسه های مفعولی و های جمع نیز به همین صورت بسیار حذف میشوند زیرا به خوبی شنیده نمیشود  و در نهایت گفتار کودک تلگرافی به نظر میرسد!

برای اصلاح این موارد صرفی گفتاردرمانگران از شیوه گسترش زبانی و الگودهی با ساختار مورد نظر استفاده میکنند.

الگودهی با ساختار  توسط والدین نیز میتواند استفاده شود و به این صورت است که مثلا برای  توجه بیشتر کودک اگر هدف شما ضمیر سوم شخص چسبان هست این الگو را در موقعیتهای متفاوت  و با تاکید بیشتر بیان کنید تا کودک به صورت فشرده با این ساختار مواجه شود.

نمونه فرضی اموزش این ساختار میتواند به این صورت باشد که  مثلا از کودک بخواهید گه چشمانش را ببندد و سپس اسباب بازی را پنهان کنید و بگید قایمش کردم! روی ضمیر تاکید بیشتری کنید! حالا پیداش کن!بازش کن !تمیزش کن !

در موقعیت دیگری  مثلا در بازی با حیوانات :وای پاش اوف شد/ لباسش کثیف شد/کفشش گم شد/ غذاش کو؟/

به همین صورت  ازین روش برای اموزش ساختارهای کم بسامد میتوان بهره برد.ساختارهای کم بسامد ساختارهایی هستند که یا به علت کوتاه بودن هجا به خوبی شنیده نمیشوند یا به سرعت به انتها میرسند یا به طور کلی در گفتار محاوره کم کاربرد هستند.

نکته ای که وجود دارد اینست که اموزش این ساختارها باید به همان گونه باشد که در محاوره وجود دارد برای مثال های جمع در اغلب واژگان به صورت آ شنیده میشود کتابا  لباسا میزا صندلیا قاشقا . اساسا در گفتار محاوره افراد از قاشق ها یا میزها استفاده نمیکنند به همین  دلیل اگر در آموزش شما به صورت کتاب ها لباس ها و غیره اموزش دهید با اینکه سریعتر ممکن است متوجه ساختار شود اما کاربرد صحیحی در محاوره ندارد.

گفتاردرمانی شرق تهران, کاردرمانی شرق تهران, بازی درمانی شرق, تربیت شنوایی شرق تهران, تست هوش شرق تهران, گفتاردرمانی, کاردرمانی, بازی درمانی, روانشناسی, تست هوش کودک
شنوایی سنجی نوزادان, شنوایی سنجی نوزادان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در شرق تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در شرق تهران, تجویز سمعک نوزادان در شرق تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در شرق تهران, شنوایی سنجی کودکان در شرق تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در شرق تهران, تجویز سمعک کودکان در شرق تهران, تنظیم سمعک کودکان در شرق تهران, شنوایی سنجی نوزادان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی نوزادان در غرب تهران, غربالگری شنوایی نوزادان در غرب تهران, تجویز سمعک نوزادان در غرب تهران, تنظیم سمعک نوزادان  در غرب تهران, شنوایی سنجی کودکان در غرب تهران, ارزیابی شنوایی کودکان در غرب تهران, تجویز سمعک کودکان در غرب تهران, تنظیم سمعک کودکان در غرب تهران, شنوایی سنجی نوزادان در پاسداران, ارزیابی شنوایی نوزادان در پاسداران, غربالگری شنوایی نوزادان در پاسداران, تجویز سمعک نوزادان در پاسداران, تنظیم سمعک نوزادان در پاسداران, شنوایی سنجی کودکان در پاسداران, ارزیابی شنوایی کودکان در پاسداران, تجویز سمعک کودکان در پاسداران, تنظیم سمعک کودکان در پاسداران, شنوایی سنجی نوزادان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی نوزادان در خیابان دولت, غربالگری شنوایی نوزادان در خیابان دولت, تجویز سمعک نوزادان در خیابان دولت, تنظیم سمعک نوزادان در خیابان دولت, شنوایی سنجی کودکان در خیابان دولت, ارزیابی شنوایی کودکان در خیابان دولت, تجویز سمعک کودکان در خیابان دولت, تنظیم سمعک کودکان در خیابان دولت